Regulamin przewozów

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB POJAZDAMI FIRMY ARTIMEX SP.J.

 

I Warunki ogólne

 

Przewóz osób odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji, wg. rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej (na przystankach oraz na oficjalnej stronie www firmy: http://artimex.biz)

 

Obowiązki pasażera

 

 1. Pasażer ma obowiązek posiadać przy sobie ważny bilet podczas całego przejazdu.

 

 1. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.

 

 1. Pasażer chcąc opuścić autobus na określonym przystanku winien min. 1 min wcześniej poinformować o tym kierowcę.

 

 1. Pasażer posiadający rezerwację zobowiązany jest stawić się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Po upływie 10 min rezerwacja traci ważność.

 

 1. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

 

 1. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autobusowy oznacza przyjęcie postanowień niniejszego „Regulaminu przewozu” oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz przewoźnik, wyszczególniony w bilecie.

 

 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.

 

 1. Pasażer jest uprawniony do zniżek ustawowych zgodnie z cennikiem.

 

 1. Pasażer korzystający ze zniżki komercyjnej ma obowiązek posiadać do okazania podczas zakupu biletu dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania ze zniżki – w przypadku zniżki uczeń/student: Polska legitymacja uczeń/student.

 

10. Dzieciom, które ukończyły 4 lata przysługuje ulga jak młodzieży uczącej się.

 

11. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów.

 

12. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważny bilet, na żądanie kierowcy lub innych osób do tego uprawnionych. Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy, posiadający aktualny ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.

 

 

13. Pasażer, zajmując miejsce w autokarze fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć.

 

 

Prawa przewoźnika

 

 1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu w przypadku, gdy Pasażer:

 

 • nie przestrzega regulaminu przewozu,
 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np. alkohol, narkotyki, itp.),
 • znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom,
 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
 • gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu na żądanie kierowcy, kierowca może zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej,
 • pasażerowi w powyższych przypadkach nie przysługuje zwrot ceny biletu,

 

 1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanego siłą wyższą, zarządzaniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

 

Bagaż

 

 1. Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody.

 

 1. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż przewożony w autobusie.

 

 

Odpowiedzialność stron umowy

 1. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie. Godziny wyjazdu i przyjazdu, wykazane w rozkładach jazdy lub gdziekolwiek indziej, nie są objęte gwarancją przewoźnika. W razie konieczności, przewoźnik może dokonać zmiany autokaru oraz może zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w rozkładach jazdy. Rozkład jazdy może ulec zmianie przed upłynięciem terminu, na jaki został ogłoszony.

 

 1. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. awarie, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

 

 1. Powstanie szkody i jej wysokość Pasażer powinien udowodnić. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy.

 

 1. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 

 1. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

 

Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu może spowodować usunięcie z pojazdu. W takich okolicznościach nie są Państwo upoważnieni do zwrotu poniesionych kosztów

 

 

Kontakt z nami

Artimex Sp. j.
ul. Brzozowa 17B/3
22-400 Zamość
tel. 604 241 916
e-mail: biuro@artimex.biz

Rozkład jazdy

Godziny odjazdów z Zamościa:

06:15 | 06:25 | 11:30 | 11:45 | 17:50 | 18:05

Godziny odjazdów z Lublina:

09:30 | 09:50 | 14:30 | 14:45 | 19:35 | 19:50